top of page

מודל לסביבה חדשנית מכוונת אינטליגנציות מרובות על פי גארדנר

בספרו של גרדנר אינטליגנציות מרובות, מדבר גרדנר על שמונה אינטליגנציות (יכולות או כשרונות) אנושיות הקיימות. בתאוריה זו טוען גרדנר שהאינטליגנציה האנושית אינה ישות שכלית אחת אלא כל בני האדם הם בעלי יכולות יסוד בכל אחת מהאינטליגנציות. עד היום בבדיקת המונח אינטליגנציה התמקדו רק במיומנויות לשוניות ולוגיות, בדיקה זו נעשתה על ידי מבחנים שנקראו מבחני I.Q. מבחנים אלו חזו את מידת ההצלחה בבית הספר, זיהו תלמידים בעלי יכולת לוגית ולשונית גבוהה והסיקו מכך שתלמידים אלו יצליחו בהמשך לימודים בבית הספר כולל לימודים אקדמאים (גארדנר, 1996(. להמשך קריאת המאמר לחץ כאן

 

מודל המרחב המכוון אינטליגנציות מרובות על פי גארדנר, לוקח את עולם המושגים שלו מתוך המתודולוגיה של גארדנר, ומוסיף אינטליגנציה תשיעית המבוססת על תשע המוזות המיתולוגיות (לינק) מהמיתולוגיה היוונית. כאשר תכננתי מודל זה ראיתי לנגד עיני את הצורך של תלמידים ומורים כאחד להשתמש במגוון רחב ככל האפשר של מיומנויות אשר יסייעו לו בהבניית למידה משמעותית יותר, חווייתית ובעלת אפשרויות בלתי מוגבלות לתלמידים שלו בהתנסות חוקרת עצמאית, שבה התפקיד העיקרי של המורה הנו תיווך, הכוונה והעצמה תוך מתן מענה דיפרנציאלי לשונות בין התלמידים המסוגלים גם לקפוץ ממרחב למרחב בתוך המרחב הכולל ולחזק או לשפר את המיומנויות שלהם במגוון האינטליגנציות המוצע בפניהם. כך, הילדים מצליחים לחזק את כל מערכת התמיכה הקוגניטיבית שלהם וגם להתעודד במרחבים המתאימים להם באופן אישי ולנטיות ליבם.

 

יצירת מרחב למורים:

 

חלק ממרחב הלמידה ללומדים - שילוב של פינות מורים מקומות מישוב בזמן אמת - ממשק מנהל לכל מערכות הידע במרחב, מורים יוכלו להסתובב במרחב ולמשב בזמן אמת ולתווך למידה אקטיבית, מדפסת מחשב: מערכת ממשבת - ממשק מנהל: תוצאות מתלמידים בזמן אמת, בקרה על התהליך הלמידה, מישוב מיידי, איסוף ושימור הידע של כל תלמיד על מנת להראות דלתא של שיפור, גרפים של צמיחה ולמידה אישית של הלומד.

Dickinson, J. L., Zuckerberg, B., & Bonter, D. N. (2010). Citizen science as an ecological research tool: challenges and benefits. Annual review of ecology, evolution and systematics, 41, 149-72.

ThorVaKeshet.png
bottom of page